Vážení zákazníci, někdy se stane, že námi zasílaný email je doručen do složky spam. Stává se to v individuálních případech a hlavně pokud vlastníte schránku na portálech seznam.cz, centrum.cz nebo gmail.com. Překontrolujte tak prosím i složku spam pokud čekáte doručení produktu.

Obchodní podmínky

1.1Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "obchodní podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy vyplývající z kupních smluv uzavíraných mezi společností Winkey International Inc., Barrack Road 123, Belize City, Belize, číslo společnosti 176411 jako prodávajícím či zprostředkovatelem prodeje (dále jen „prodávající“), a kupujícími, prostřednictvím internetových stránek winkey.cz. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem státu Belize.

1.2.Vymezení pojmů

Prodávající - společnost Winkey International Inc., Barrack Road 123, Belize City, Belize, číslo společnosti 176411, vystupující ve vztazích dle těchto obchodních podmínek jako osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetové stránky – internetové stránky, na nichž prodávající nabízí zboží a jejichž prostřednictvím může kupující s prodávajícím uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o zprostředkování prodeje.

Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží či o zprostředkování koupě zboží uzavřená dle platných zákonů Velké Británie. V případě, že smluvními stranami jsou na jedné straně kupující - spotřebitel, a na druhé straně prodávající, jednající v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitelskou kupní smlouvu.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Aktuální znění obchodních podmínek je všem kupujícím přístupné v textové podobě na internetových stránkách, přičemž kupující má možnost se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy či smlouvy o zprostředkování koupě a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícímu (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3.Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky odešle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky na jeho e-mailovou adresu, zadanou v rámci objednávky. Přijetím tohoto potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva ve smyslu čl. 1.2. obchodních podmínek.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno kupujícímu v co nejkratší době elektronickou poštou nebo jiným dohodnutým způsobem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání.

1.4.Doprava zboží kupujícímu

Doprava je zdarma pokud je zvolen způsob doručení elektronickou poštou. Pokud je dohodnuto převzetí jiným způsobem, částka na dopravu je stanovena individuálně.

1.5.Platební podmínky

Prodávající nabízí následující způsoby úhrady ceny zboží a nákladů na dopravu:

Faktura – platba za zboží převodem na základě faktury přímo prodávajícímu, s následným odesláním zásilky kupujícímu.

1.6.Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou koncové. Prodávající je oprávněn oznámit snížení či zvýšení ceny podle aktuálních podmínek svých dodavatelů. V takovém případě má kupující možnost od smlouvy odstoupit.

Součástí zásilky zboží je daňový doklad vystavený prodávajícím. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

1.7.Nároky z vad

Zjistí-li kupující vadu zboží až po instalaci, je povinen o této závadě neprodleně, nejpozději do 3 dnů jejího zjištění informovat prodávajícího e-mailem, poštou či telefonicky. V rámci této informace je kupující povinen uvést číslo objednávky a stručný popis vady. Na základě včas vytčených vad je kupující oprávněn s ohledem na povahu zboží, tvořícího předmět kupní smlouvy požadovat výměnu zboží, není-li to vzhledem k povaze vytčené vady nepřiměřené.

1.8. Výměna a vrácení zboží

Pokud kupující uplatní nárok na výměnu zboží nebo odstoupí-li od smlouvy v důsledku vad zboží, je povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu. Společně se zbožím je kupující povinen zaslat prodávajícímu rovněž kopii faktury za zboží a popis vad zboží s uvedením uplatněného nároku (odstoupení od smlouvy – vrácení uhrazené kupní ceny, nebo výměna zboží). Žádá-li kupující vrácení peněz v důsledku odstoupení od smlouvy, uvede v rámci uplatněného nároku rovněž číslo bankovního účtu, na nějž mu má být vrácena kupní cena. Neučiní-li tak, vrátí mu prodávající kupní cenu poštovní poukázkou. Při odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vad zboží prodávající vrátí kupujícímu celou zaplacenou částku, včetně případných nákladů na dopravu zboží. Požaduje-li kupující rovněž uhrazení ceny poštovného uhrazeného v souvislosti s vyřizováním reklamace a vrácením zboží prodávajícímu, je povinen přiložit k zásilce rovněž kopii dokladu o zaplacení poštovného.

Výměna zboží není po odeslání již přípustná vzhledem k vlastnostem prodávaného zboží. Do odeslání zboží lze kdykoliv objednávku upravit či stornovat.

1.9.Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu pouze do odeslání objednávky. Jakmile je objednávka vyřízena, není již odstoupení dále přípustné vzhledem k vlastnostem prodávaných produktů, neboť by prodávajícímů vznikla tímto krokem škoda a vrácený produkt by byl dále neprodejný.

1.10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 

 1.11. Ochrana osobních údajů

 Tento článek se vztahuje výhradně na kupující – fyzické osoby. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů kupujících výlučně za účelem dodání zboží a komunikace s kupujícím pro účely plnění kupní smlouvy. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení kupujícího, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefonní číslo, emailová adresa.

Osobní údaje kupujících prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z kupní smlouvy.

Osobní údaje Kupujících zpracovává prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o Kupujícím žádné citlivé údaje.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil prodávajícímu souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a slouží pouze k jeho nezbytné identifikaci jako strany kupní smlouvy, a ke splnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech svých práv.

Poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je kdykoliv odvolatelný. V případě, že má kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči prodávajícímu jako správci osobních údajů. Kupující však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle kupní smlouvy.

Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících, zejména zabezpečil veškerá datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.